Новости проекта
«Учитель для Беларуси»
ВНИМАНИЕ! Технические работы
Голосование
Нравится Вам наш сайт ?
Всего 186 человек

Воспитательная и социальная работа

Дата: 24 октября 2016 в 13:16, Обновлено 24 августа 2018 в 21:48

Звесткі аб гуртках

Навучальны год

Дзяцей ва ўста-нове

Кол-ць 

гурткоў

Накіраванасць гурткоў

Прыналеж-насць гурткоў

Працуюць у шосты  школьны дзень

Тэхні

чнай твор

часці

Турыс

тычна-

края

знаўчы

ДПТ

Мастацкі

Ваенна-патрыя

тычны

Грама

дска-інтэлек

туальны

Фізкуль

турна-спар

тыўны

Экала

гічны

іншыя

школь

ны

ЦТДіМ

ЦТ і К

СДК

2012/2013

121

2013/2014

110

15

1

3

2

5

2

-

-

1

1

4

3

3

5

2014/2015

108

15

2

2

2

3

2

1

-

2

1

6

2

3

4

2015/2016

102

11

2

-

-

1

2

3

2

1

-

7

1

2

1

4

2016/2017

96

11

1

1

-

2

2

2

2

1

-

7

1

3

-

4

2017/2018 88  9 2 1 - 2 1 1 2 - -

Колькасць злачынстваў і правапарушэнняў, учыненых  навучэнцамі

Калян-дарны год

К-сць злачы-нстваў,

учыненых вуч

нямі

К-сць

злачын

стваў

на 100 вучняў% ад агульнай колькасці вучняў 

1-11 кл.

К-сць удзель

нікаў

злачын

стваў

% ад

агульнай колькасці вучняў

1-11 кл.

К-сць

права-

пару-

шэнняў

%

ад агульнай колькасці вучняў

1-11 класаў

К-сць

удзель

нікаў

права-

пару-

шэнняў

% ад агульнай колькасці вучняў 1-11 класаў

2012

-

-

-

-

1

0,82

1

0,82

2013

-

-

-

-

1

0,9

2

1,8

2014

-

-

-

-

2

1,85

2

1,85

2015

-

-

-

-

1

1

1

1

2016

1

1,04

1

1,04

2017 3 3,4 3 3,4

Комментарии:
Оставлять комментарии могут только авторизованные посетители.